Príklad priestorového modelu prúdenia podzemnej vody pre riešenie revitalizácie námestia SNP v Bratislave

V rámci prípravy projektu rozsiahlej úpravy námestia SNP v centre Bratislavy bolo potrebné posúdiť vplyv podzemných objektov (hromadné garáže, príjazdné rampy ako aj tunely budúceho metra) na hladinu podzemnej vody. Pre tento účel je numerické modelovanie veľmi výhodné. Toto modelovanie sa vykonalo pre prírodné (súčasné) pomery prúdenia podzemnej vody (riešenie tzv. nultého stavu) a pre riešenie pomerov ustáleného prúdenia podzemnej vody v štyroch stavebných stavoch (v stavebných etapách), ktoré boli definované projektantmi diela. Zložitosť stavebných a hydrogeologických pomerov si vyžiadala použitie trojrozmerného modelu. Pre numerické modelovanie priestorového ustáleného prúdenia podzemnej vody bola použitá numerická metóda hraničných prvkov a systém BE3D.