Priestorový pohľad na sieť prvkov

Modelovaná filtračná oblasť je konvenčne zvoleným výrezom plošne širšieho zvodneného horninového prostredia. Vo vertikálnom smere boli vyčlenené tri horninové vrstvy. Vrchná vrstva simuluje zvodnené kvartérne sedimenty štrkové a piesčito - hlinité, ako i betónové stavebné konštrukcie . Stredná vrstva bola vyčlenená predovšetkým preto, aby sa mohlo nasimulovať podtekanie betónových konštrukcií v dobre priepustných zvodnených štrkoch, pod ktorými je mocné súvrstvie zvodneného a relatívne málo priepustného neogénu. Spodná tretia vrstva predstavuje neogén, ktorý je podľa výsledkov karotážnych meraní hydraulicky aktívny do hĺbky cca 48 m pod terénom. Každá vrstva sa skladá z trojúhoľníkových prvkov vytvorených tak, aby vystihli tvary stavebných konštrukcií a horizontálnych geologických rozhraní a hydrogeologických nehomogenít. Vertikálne trojúholníkové prvky potom tvoria jednak okraje oblasti, jednak oddeľujú od seba jednotlivé zóny nehomogenít. Na obrázku je znázornený priestorový pohľad (zo severu) na sieť trojuholníkových prvkov. Tu je vidno aj vertikálne členenie modelovaného zvodneného horninového priestoru s dominantnou mocnosťou spodnej neogénnej vrstvy.