Rozdelenie oblasti na zóny

Zadané tri horninové vrstvy sú podľa hodnôt súčiniteľa filtrácie delené na očíslované zóny filtračnej homogenity, ktoré sú znázornené na obrázku. Vo vrchnej vrstve je vyčlenených 29 zón filtračnej homogenity. Vysoko priepustné kvartérne štrky (k=2,1x10-3 m/s) sú v súčasných podmienkach reprezentované zónami č. 14, 15, 27, 28 a 29. Menej priepustné terasové štrky (5x10-4 m/s) sú v súčasných podmienkach (nultý variant) reprezentované zónami č. 9 až 13 a č. 22 až 25. Zóna č. 1 predstavuje izolovaný zvyšok zvodnených štrkov vyššej terasy, ktorých priepustnosť je zadaná súčiniteľom filtrácie k = 4,1x10-4 m/s. Zóny č. 2 až 5 a č. 16 až 21 predstavujú piesčito hlinité zvodnené delúvium pôvodných neogénnych sedimentov. Ich priepustnosť je k = 6,4x10-6 m/s. Posledné 3 zóny filtračnej homogenity predstavujú existujúce časti budov, ktorých betónové konštrukcie sú pod hladinou podzemnej vody. Ich zdanlivá priepustnosť bola zadaná veľmi nízkou hodnotou k = 1x10-15 m/s. V 1. až 4. etape posúdenia postupne pribúdajú ďalšie stavebné objekty, ktoré sa zadávajú rovnakou nízkou priepustnosťou. V strednej modelovej vrstve sa vyčlenilo 23 zón filtračnej homogenity. Zóny č. 38, 39 a 51, 52 predstavujú v nultom variante vysoko priepustné kvartérne štrky (k=2,1x10-3 m/s). Menej priepustné terasové štrky (5x10-4 m/s) sú v súčasných podmienkach reprezentované zónami č. 35 až 37 a č. 45 až 50. Zóny č. 30 až 32 a č. 40 až 44 predstavujú neogénne sedimenty so súčiniteľom filtrácie k = 6,4x10-6 m/s. Do strednej modelovanej vrstvy v súčasnosti hĺbkovo zasahujú len 2 stavebné objekty, ktorých schematický pôdorysný tvar je vystihnutý zónami č. 33 a 34 (k = 1x10-15 m/s). V spodnej modelovej vrstve sa rozlíšilo len 8 zón filtračnej homogenity. V ploche zóny č. 53 majú neogénne sedimenty vyššiu priepustnosť k = 1,3x10-5 m/s. V ostatných zónach č. 54 až 60 je priepustnosť neogénu k = 6,4x10-6 m/s. Do spodnej modelovej vrstvy v súčasných prírodných pomeroch hĺbkovo nezasahuje žiaden stavebný objekt.