Výsledok priestorového modelu prúdenia podzemnej vody.

Namodelovaná voľná hladina podzemnej vody pre prvú etapu posúdenia revitalizácie nám.SNP v Bratislave. Prvá etapa posúdenia predstavuje nultú etapu posúdenia (stav k 1/1999) a účinok projektovaného stavebného objektu č. 44 a č.2. Tieto stavebné objekty predstihnú vlastnú stavbu „Revitalizácia námestia SNP". Objekt č. 44 má hĺbkový dosah cez dve modelové vrstvy a bude založený v úrovni 138,5 až 140 m n.m. Vo vrchnej modelovej vrstve je stavba vystihnutá zónou filtračnej homogenity č.2 a v strednej modelovej vrstve zónou č.30. Tieto zóny majú preto veľmi nízky súčiniteľ filtrácie k = 1x10-15 m/s. Objekt č.2 preniká tiež cez 2 modelové vrstvy. Bude založený v sedimentoch neogénu v priemernej úrovni 134 m n.m. Podtekanie oboch objektov sa môže realizovať len cez málo priepustný neogén.