Výsledok priestorového modelu prúdenia podzemnej vody.

Prognózované zmeny hladiny podzemnej vody vyvolané druhou etapou revitalizácie nám. SNP v Bratislave.