Program DYNPEN

Program vychádza zo štátnej normy STN 72 1032 z marca 1997 a potom aj z literatúry, ktorá bola tejto problematike venovaná. Táto skúška umožňuje predovšetkým
· rýchlo určiť rozhrania vrstiev s výrazne rozdielnymi pevnostnými alebo deformačnými vlastnosťami, polohu a mocnosť neúnosných alebo únosných vrstiev zeminy,
· stanoviť na základe semiempirických vzorcov niektoré charakteristiky zemín.
Program preto umožňuje jednak prehľadnú dokumentáciu skúšky a tiež vyhodnotenie skúšky s tým, že si užívateľ vyberá jednotlivé úseky na vynesenom grafe ako vrstvy, pridelí im predbežný opis a zatriedenie a program pre tieto vrstvy práve pomocou zabudovaných vzťahov stanoví niektoré charakteristiky zeminy. Výsledkom programu je výkres grafickej dokumentácie skúšky spolu s výpočtom niektorých charakteristík zeminy. Program potrebuje pre svoj beh WindowsXP, Vista alebo Win7.

Ceník programov