Systém programov HYCHE

Systém hydrochemických programov HYCHE umožňuje spracovanie súhrnu chemických rozborov vody pre zákazku. Celý systém môžeme rozdeliť do dvoch častí. Prvá z nich slúži na archiváciu rozborov, druhá na generovanie rôznych výstupov, ktoré sa použijú ako príloha hydrochemickej časti správy. Archivačná časť umožňuje preberať súbory z rôznych iných zdrojov (databank), priamy vstup rozborov do počítača. Ďalej môžeme tlačiť rôzne prehľady, vyberať si rozbory podľa rôznych kritérií (napr. miesta odberu a pod.). Takto pripravené súbory rozborov potom použijeme pre tlač tabuliek, vyhotovenie systemizačného a klasifikačného grafu, grafu nasýtenia vody a pre jednoduchú štatistiku (lineárna regresia medzi zložkami). Taktiež môžeme kresliť režim chemizmu vody, previesť trendovú analýzu (vybraných zložiek) a porovnať kvalitu vody s rôznymi predpismi (STN, nariadenie vlády SR, ABC kritérium a pod.). Celý systém pracuje pod MS WindowsXP, Vista alebo Windows7, čo zaručuje pohodlnú obsluhu, pohotovú nápovedu a tiež kvalitnú (aj farebnú) tlač na širokú škálu tlačiarní.

Ceník programov