Program SVAH

Program Svah slúži pre výpočet stupňa stability svahu. Táto úloha je jednou zo základných úloh inžiniersko-geologického prieskumu, ako aj sanačných a projekčných posudkov. Program používa tri metódy pre stanovenie stupňa stability, jak najjednoduchšiu, ale najmenej presnú Petterssonovu metódu, tak aj dve presnejšie metódy, a to modifikovanú Bishopovu a Woldtovu. Program je určený pre prostredie Windows, a to predovšetkým WindowsXP, Vista alebo Win7

Ceník programov