Program VRTY

Program vynáša záznam o vrte a vrty ukladá do súboru, ktorý umožní nasledovné spracovanie. Výsledkom programu je formulár grafickej dokumentácie vrtu. Na obrazovke je možné opraviť zadanie. V programe je zabudované znázornenie jednotlivých vrstiev geologického profilu predpísanými značkami. V dodávke je vyše 200 rôznych výplní, a to jednak vychádzajúce z pokynu "Metodika zostavovania hydrogeologických máp" z roku 1991, jednak z noriem STN 72 0511 a 72 0512. Nová verzia 3.1 programu má variabilný formulár, kde si môžete vybrať rôzne možnosti vynášania údajov spolu napr. s tabuľkou vlastností jednotlivých vrstiev. Variabilná je aj hlavička s údajmi o vrte. Program potrebuje pre svoj beh WindowsXP, Vista, event. Windows7.

Ceník programov