HYDROS - RNDr. Miroslav Drahoš
Kordíky 128, 976 34 p.Tajov
IČO: 10836829 DRČ: SK1020546164

RNDr. Miroslav Drahoš
Kordíky 128
976 34 p.Tajov
tel.č. ++421-48-4197886, mobil ++421-905-656201
zaslať e-mail
hydrogeologický prieskum
prieskum znečistenia podzemných vôd a zemín
dekontaminačné (sanačné) práce
posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
odpadové hospodárstvo
monitoring
vedenie agendy a externý podnikový odbor životného prostredia
prevencia závažných priemyselných havárií - špecialista
rizikové analýzy
súdny znalec pre odbor čistota vôd a odhad škôd v životnom prostredí
nedeštruktívne skúšanie