Prvá modelovacia v.o.s., Kordíky 128, 976 34 p.Tajov

Predstavenie firmy :

Obchodná spoločnosť Prvá modelovacia v.o.s. vznikla zápisom do obchodného registra dňa 26.2.1997. Spoločníkmi spoločnosti sú Doc.Ing.Karel Kovářík, CSc. a RNDr.Miroslav Drahoš. V mene spoločnosti je oprávnený konať a za ňu podpisovať samostatne každý spoločník. Za spoločnosť ručia obidvaja spoločníci celým svojím osobným majetkom. Jediným predmetom činnosti spoločnosti je numerické modelovanie prúdenia kvapalín, plynov a znečistenia. Na objednanie spoločnosť vykonáva numerické modelovanie pre riešenie úloh hydrogeologickej a stavebnej praxe, pre riešenie úloh v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, pre riešenie špecifických úloh v oblasti odpadového hospodárstva, sanačných opatrení, monitoringu a pod. Profesné zameranie a odborná spôsobilosť spoločníkov umožňuje poskytnúť objednávateľovi komplexné konzultačné a riešiteľské služby počnúc identifikáciou problému, pokračujúc analýzou problémových okruhov a návrhov variantných riešení, ktoré vyúsťujú do syntetického jednoznačného záveru na potrebný sled postupových krokov objednávateľa. Pri návrhoch a doporučení pre objednávateľa sa spoločnosť okrem výsledkov modelových riešení opiera aj o dlhodobé praktické skúsenosti oboch spoločníkov, ktorí túto profesnú činnosť vykonávajú vo vzájomnej spolupráci už od r. 1975. Numerické modelovanie je výhodné vykonať v predprojektovej a projektovej etape zamýšľanej činnosti. Výsledky modelovania optimalizujú, zefektívňujú a teda i znižujú náklady na vlastnú realizáciu diela. Numerické modelovanie sa úspešne používa i v čase po výstavbe diela, resp. v čase po vykonaní hodnotenej činnosti. Pomocou modelovania sa vytvárajú prognózy vplyvu diela/činnosti na životné prostredie, špeciálne na jeho zložku hydrosféru. Modelovanie prúdenia podzemnej vody a modelovanie šírenia sa znečistenia rozpusteného v podzemnej vode sa však používa i retrospektívne, teda pre čas a podmienky, ktoré už dávno uplynuli a ktoré už nemožno hodnotiť klasickým prieskumom. V tejto etape je preto modelovanie nezastupiteľnou prieskumnou činnosťou.

Oblasti a príklady použitia
numerického modelovania:

Stavebníctvo

určenie prítoku podzemnej vody do stavebnej jamy (stanovenie prítoku potrebného na návrh odvodnenia jamy a určenie rýchlosti prúdenia potrebného na posúdenie sufózie)
návrhy na optimálne odvodnenie stavebnej jamy
určenie vplyvu podzemných konštrukcií stavby na zmenu hladiny podzemnej vody (posúdenie bariérových účinkov stavby, stanovenie obtekania stavby, podtekania a pretekania stavebnej konštrukcie)
výpočet priesakových množstiev vody cez stavebnú konštrukciu
určenie príčinných súvislostí pri podmáčaní stavebného pozemku
optimalizačné návrhy na odvodnenie stavebného pozemku
posúdenie možností odberu podzemnej vody priamo na stavenisku a posúdenie možnosti jej využitia pre stavebné účely
výpočet horninovej priepustnosti podložia stavby
stanovenie infiltračnej schopnosti podložia stavby
posúdenie vplyvu pažiacich stien a podzemných tesniacich stien
posúdenie vplyvu drenážnych stien a drenážnych vrstiev
posúdenie vplyvu netesných potrubných vedení na hladinu podzemnej vody a na kvalitu podzemnej vody
posúdenie vplyvu únikov kontaminantu na stavenisku
prognóza hĺbky hladiny podzemnej vody pod terénom v závislosti na klimatických a hydrologických pomeroch
návrh a optimalizácia hydrogeologického monitoringu stavby

Sanačné opatrenia a orgány štátnej správy

návrh optimálnej sanácie kontaminovanej podzemnej vody spôsobom :
- sanačného čerpania
- sanačnej infiltrácie
- kombinácie sanačného čerpania a sanačnej infiltrácie
- podzemnej tesniacej steny (PTS)
- kombinácie PTS so sanačným čerpaním a so sanačnou infiltráciou
- drénu
- kombinácie drénu, PTS, sanačného čerpania a sanačnej infiltrácie
návrh sanácie nezvodnenej časti horninového prostredia spôsobom :
- odčerpávania kontaminovaného horninového vzduchu (venting)
- zatláčania čistého vzduchu (kompresing)
- kombinácia ventingu a kompresingu
stanovenie rizika šírenia znečistenia v podzemnej vode
stanovenie rizika šírenia znečistenia v horninovom (pôdnom) vzduchu
vypracovanie modelových podkladov pre havarijné plány a prevádzkové poriadky
určenie pôvodcu znečistenia
posúdenie vplyvov činností na životné prostredie (EIA)
vypracovanie modelových podkladov pre rozhodnutia orgánov štátnej správy
vypracovanie modelových podkladov pre súdnych znalcov

Vodárenstvo a vodohospodárstvo

návrh optimálneho situovania vertikálnych i horizontálnych zachycovadiel
výpočet prírodných zdrojov
výpočet využiteľných zásob podzemných vôd
výpočet doby zdržania podzemnej vody
stanovenie pásiem hygienickej ochrany
optimalizácia monitorovacieho systému
návrh a vyhodnotenie stopovacích skúšok
výpočet hydraulických a disperzných parametrov
výpočet dotácie zvodnenej vrstvy zo zrážok
návrh umelej infiltrácie
simulovanie havárií vodného zdroja
návrh ochrany vodného zdroja
stanovenie príčin havárie vodného zdroja
návrh sanácie vodného zdroja
simulovanie účinkov ekologických havárií na povrchovom toku
posúdenie účinkov vzdutia hladiny v povrchovom toku
posúdenie účinkov prehĺbenia koryta povrchového toku
stanovenie drenážnych a infiltračných úsekov povrchového toku s vyčíslením drenážnych a infiltračných množstiev
výpočet hladiny podzemnej vody v závislosti od hydrologických a klimatických pomerov
simulovanie režimu podzemnej vody v závislosti od hydrologických a klimatických zmien

Geologické práce

modelový návrh optimálneho rozmiestnenia hydrogeologických prieskumných objektov
projektový návrh a simulácia hydrodynamických a stopovacích skúšok
vyhodnotenie hydrodynamických a stopovacích skúšok s výpočtom zisťovaných parametrov
stanovenie okrajových podmienok
výpočet a konštrukcia hydroizohýps, hydroizopiez, hydroizobát
výpočet a konštrukcia hydroizochrón
výpočet a grafické znázornenie koncentračného hydrochemického poľa
výpočet zásob geotermálnych vôd
simulovanie reinjektáže pri geotermálnej exploatácii
výpočet tepelného poľa pri geotermálnej exploatácii s prípadnou reinjektážou
prognózy šírenia znečistenia rozpusteného v podzemnej vody
prognózy šírenia rádioaktívneho znečistenia v podzemnej vode
virtuálna hydrogeológia

Odpadové hospodárstvo

simulovanie únikov kontaminantu zo skládky odpadov
určenie vplyvu skládky na kvalitu podzemnej vody
návrhy ochrany podzemnej vody pred skládkovým znečistením
modelové návrhy monitorovacieho systému skládky odpadu
modelové posúdenie tesniacich prvkov skládky odpadu
návrhy odvodnenia skládky subhorizontálnymi drenážnymi vrtmi

Priemysel

návrhy optimálneho prieskumu znečistenia horninového prostredia v priemyselnom areáli
posúdenie vplyvu úniku znečistenia z priemyselných objektov na kvalitu podzemnej vody
modelové návrhy dekontaminačných (sanačných) prác
modelové posúdenie vplyvu odkalísk na kvalitu podzemnej vody
modelová rekonštrukcia starých ekologických havárií
návrhy na odber a využívanie podzemnej vody pre priemyselné účely
modelový návrh optimálneho monitoringu podzemnej vody v priemyselnom areáli

Výstupným produktom numerického modelovania je záverečná správa. Správa popisuje metodické postupy, dokumentuje vstupné údaje, číselne a graficky znázorňuje výsledky modelu, slovne hodnotí získané výsledky a nové poznatky a dáva jednoznačné doporučenia objednávateľovi na ďalší postup prác. Dodacie podmienky sú v závislosti na zložitosti úlohy a komplexnosti dodávaných vstupných údajov od niekoľkých dní do troch týždňov. Cena prác sa pohybuje v závislosti od veľkosti a zložitosti úlohy od niekoľko tisíc do niekoľko desiatok tisíc slovenských korún.