Príklad modelu prenosu znečistenia na lokalite Choteboř, ČR

GEOtest BRNO a.s. si objednal u verejnej obchodnej spoločnosti PRVÁ MODELOVACIA numerické modelovanie prúdenia podzemnej vody a prúdenia horninového vzduchu ako aj modelovanie šírenia znečistenia rozpusteného v podzemnej vode a rozptýleného v podzemnom vzduchu. Výsledky numerického modelovania sú podkladom pre vypracovanie aktualizácie analýzy rizika, ktorá má okrem komplexného posúdenia rizikových faktorov určiť aj nové cieľové hodnoty sanácie a stanoviť potrebnú dĺžku vykonávania sanačných prác. Pre riešenie existujúceho ekologického problému bolo modelovanie urobené pre tzv. nulový variant ako aj variant optimálnej sanácie, ktorý bol zadaný objednávateľom. Dvojrozmerné numerické modelovanie bolo urobené pre podmienky ustáleného prúdenia podzemnej vody a ustáleného prúdenia horninového vzduchu pomocou systému počítačových programov BEFLOW a AIRBEFLOW, ktorých autorom je prof. Ing. Karel Kovářík, CSc. Obidva počítačové programy využívajú pre riešenie parciálnej diferenciálnej rovnice prúdenia podzemnej vody a prúdenia horninového vzduchu numerickú metódu hraničných prvkov. Metóda hraničných prvkov je jednou z najnovších numerických metód, ktorá sa úspešne využíva v hydrogeologickej praxi aj v Slovenskej republike. Šírenie znečistenia rozpusteného v podzemnej vode a rozptýleného v horninovom vzduchu sa riešilo časticovou metódou náhodnej prechádzky (Random Walk) pomocou systému počítačových programov BEFRAW, ktorého autorom je tiež prof.Ing.Karel Kovářík, CSc. Modelovanie šírenia znečistenia rozpusteného v podzemnej vode sa vykonalo v alternatíve uvažovania javu sorpcie i v alternatíve bez javu sorpcie. V miestach, kde je horninový skelet značne kontaminovaný je pravdepodobne sorpčná kapacita horniny už vyčerpaná a jav sorpcie sa nebude uplatňovať. Vo vzdialenejších miestach od centra znečistenia je jav sorpcie uplatniteľný.