Príklad modelovanej filtračnej oblasti.

Príklad modelovanej filtračnej oblasti s plochami (zónami) o rôznej priepustnosti. Preferované puklinové zóny s najväčšou priepustnosťou sú vyznačené červenou farbou. Filtračná oblasť je podkladom pre modelovanie prúdenia podzemnej vody a následné modelovanie šírenia znečistenia rozpusteného v podzemnej vode.