Prúdová sieť

Príklad prúdovej siete ilustrujúcej pomery prúdenia podzemnej vody v modelovanej filtračnej oblasti (lokalita Chotěboř, Česká republika). Prúdová sieť pozostáva z izolínií kót voľnej hladiny podzemnej vody (z hydroizohýps) a z niektorých vybraných charakteristických prúdnic. Podzemná voda a v nej rozpustený kontaminant prúdi v smere prúdnic až k miestnej drenážnej báze, ktorou je rybník (na obrázku väčšia modrá plocha) a povrchový tok (smer toku označený na obrázku šipkou). Na prúdniciach sú časové značky, ktoré dokumentujú dobu zdržania sa podzemnej vody na svojej podzemnej „púti" k recipientu. Obrázok ilustruje veľmi pomalé prúdenie podzemnej vody v medzitektonických zónach a pomerne rýchle prúdenie podzemnej vody po tektonickej línii prechádzajúcej rybníkom. Prúdová sieť je výsledkom riešenia matematického modelu prúdenia podzemnej vody.