Výsledok modelového riešenia prenosu znečistenia

Príklad modelovej prognózy šírenia sa znečistenia rozpusteného v podzemnej vode v podmienkach absencie sanačných opatrení a s uvažovaním javu sorpcie. Čas šírenia sa znečistenia 50 rokov z trvalého zdroja znečistenia na lokalite Chotěboř, Česká republika. Vplyv sorpcie sa prejavuje spomalením šírenia znečistenia, znížením koncentrácie znečistenia a zmenšením rozptylu znečistenia.