Príklad modelu prúdenia pôdneho vzduchu na lokalite Choteboř, ČR

Dvojrozmerné numerické modelovanie bolo urobené pre podmienky ustáleného prúdenia horninového vzduchu pomocou systému programov AIRBEFLOW. Program využíva pre riešenie parciálnej diferenciálnej rovnice prúdenia horninového vzduchu numerickú metódu hraničných prvkov. Šírenie znečistenia rozptýleného v horninovom vzduchu sa riešilo časticovou metódou náhodnej prechádzky (Random Walk) pomocou systému počítačových programov BEMRAW.